OpenFaaS介绍及源码分析

关于我

网名: Lucas

Github:https://github.com/zhenfeng-zhu

博客:https://zhenfeng-zhu.github.io/

知乎:https://www.zhihu.com/people/zhu-zhen-feng-96/activities

专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/openfaas-cn

微信:zhuzhenfeng1993

主要内容

  • OpenFaaS的简介

  • OpenFaaS的快速入门

  • OpenFaaS的基础组件

  • OpenFaaS的源码分析

  • OpenFaaS的定制